Elke dag rijden met een lach!

Autorijschool

Happy

Welkom op de site van Autorijschool Happy

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in Zwolle onder het KvK nummer: 5078149

 

Art.1. De Rijschool.

 

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van Autorijschool “Happy”, ( 8021 DD) Rembrandtlaan 27 te Zwolle. Deze

voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de leerlingen van de autorijschool en de autorijschool en overige relaties van Autorijschool “Happy”.

 

1.2. De rijschool draagt er zorg voor,dat les wordt gegeven door instructeurs die aan de bepaling van de wet WRM voldoen.

 

Art.2. De leerling

 

2.1. De leerling is verplicht het lesgeld zoals in de tarieven, per les contant te voldoen. Als de leerling dat wil kan na betaling een betalingsbewijs aan de leerling worden afgegeven.

 

2.2. Wanneer een leerling gebruik wil maken van een aanbieding of spoedcursus, is de leerling verplicht het bedrag voor de eerste les te voldoen aan de rijschool, tenzij anders is overeengekomen. Aanbiedingen, lespakketten en spoedcursussen kunnen worden voldaan in termijnen van 2, 3 of 4 aan de rijschool. Indien een lespakket in 1 keer wordt voldaan, dient het gehele verschuldigde bedrag te zijn bijgeschreven op rekening van de rijschool , binnen 8 dagen na de eerste les. Indien een lespakket in gelijke termijnen wordt voldaan, dient de eerste termijn van het verschuldigde bedrag te zijn bijgeschreven op rekening van de rijschool, binnen 8 dagen na de eerste les.

De overige termijnen dienen in gelijke delen maandelijks te zijn bijgeschreven op rekening van de rijschool.

 

2.3.De leerling is verder verplicht met de grootst mogelijke regelmaat rijlessen te volgen. Dit om een verantwoord verloop van de rijopleiding te bevorderen. Bij gebreke is de rijschool niet gehouden, volgens eerder overeengekomen tijdschema, capaciteit voor betreffende leerling vrij te houden.

 

Art.3. Niet nakomen van afspraken en/of betalingen

 

3.1. Als de leerling niet de gemaakte afspraken en/of betalingen nakomt, heeft de rijschool het recht een verzoek te doen tot vooruitbetaling van enkele lessen of de lesovereenkomst per direct van rechtswege te ontbinden en alle openstaande vorderingen te verhalen op de leerling. De rijschool behoudt zich het recht deze vordering uit te besteden aan een door de rijschool aangewezen incassobureau. Alle kosten die hieruit voortvloeien zijn voor rekening van de leerling.

 

3.2. Wanneer de leerling een overeenkomst met de rijschool heeft gesloten voor lespakketten en de betaling hiervan niet binnen de gestelde termijn voldoet behoud de rijschool zich het recht dit bedrag, vermeerderd met de geldende wettelijke rente, leges en administratiekosten, in een keer terug te vorderen via een incassobureau. Alle hieruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de leerling.

 

Art. 4. Vrijwaring

 

4.1. De leerling verklaart, dat hem de bevoegdheid tot het besturen van motorvoertuigen niet is ontzegd en

zijn/haar rijbewijs niet is ingevorderd.

 

4.2. De rijschool is niet verantwoordelijk voor schade of letsel van of aan de leerling welke niet door de normaal

afgesloten verzekering wordt gedekt.

 

4.3. Rijschool en de door deze vertegenwoordigde, de instructeur, stellen zich op geen enkele wijze aansprakelijk voor behaalde resultaten betreffende de tussentijdse toets, examens en/of andere door het examenbureau getoetste onderdelen voor de rijbevoegdheid.

 

4.4. In geval van overmacht of (onvoorziene) calamiteiten, zoals bijvoorbeeld door ongeval, defect aan de lesauto, file etc. waardoor de instructeur niet of niet tijdig bij een leerling kan verschijnen, vind(t)(en) de afgesproken les(sen) geen doorgang. De Rijschool is niet gehouden om deze lessen te vergoeden of enigszins op een andere manier te compenseren.

 

Art. 5. De les

 

5.1. Een lesuur bedraagt 60 minuten. Bij het niet tijdig verschijnen van de leerling zal de autorijschool 15 minuten wachten. Wanneer blijkt dat de leerling niet op afgesproken tijd en plaats aanwezig is, zal na telefonisch contact een nieuwe afspraak worden gemaakt. Indien de leerling niet te bereiken is, zal de instructeur laten weten dat hij bij de leerling is geweest, op de afgesproken tijd en plaats, door middel van het achterlaten van een kaartje met daarop het verzoek aan de leerling in contact te treden met de instructeur of rijschool.

 

5.2. Het lesuur start op of nabij het eigen woonadres, tenzij anders overeengekomen met de rijschool.

 

5.3. De leerling dient, bij verhindering de lesafspraak uiterlijk binnen twee dagen vóór de afgesproken tijd/ les af te zeggen. Wanneer niet wordt afgezegd is de leerling de volledige lesprijs verschuldigd aan de rijschool.

 

Art. 6. Aanvraagbepaling Praktijk Examen

 

6.1. De kosten van de aanvragen van de CBR en BNOR examens zijn omschreven op de website van de autorijschool.

 

6.2. De vaste instructeur van een leerling bepaalt in overleg met de leerling het moment van aanvraag betreffende het praktijk examen. De rijschool is hiervoor verplicht een leskaart (instructiekaart) bij te houden met daarop de vorderingen van de leerling.

 

6.3. De rijschool is verantwoordelijk voor het verzenden van de aanvraag voor het praktijk examen. De afgifte van deze aanvraag gebeurd na de volledige betaling door de leerling. Bij gebleken onbekwaamheid van de leerling heeft de rijschool het recht een examenaanvraag te weigeren voor verzending.

 

6.4. De leerling heeft het recht om een proefexamen af te leggen welke door een externe instructeur/examinator zal

worden afgenomen. De kosten hiervan zijn voor rekening van de leerling.

 

6.5. De leerling is zelf verantwoordelijk voor het tijdig behalen van het theoriecertificaat en het meebrengen van de noodzakelijke papieren voor het praktijk examen. De rijschool is niet verantwoordelijk voor nalatigheid van de leerling en handelingen en/of uitspraken van het CBR of BNOR welke gedaan worden omtrent het afgenomen examen.

 

Art. 7. Beëindiging van de overeenkomst

 

7.1. De leerling kan deze overeenkomst alleen tussentijds beëindigen om dusdanig dringende reden dat van de leerling niet verwacht kan worden deze te continueren, waarbij de leerling echter wel verplicht is de reeds afgesproken lessen te voldoen.

 

7.2. Bij vroegtijdig beëindigen door de leerling van aanbiedingslessen, aanbiedingen en/of spoedcursussen waarop korting wordt gegeven is er geen restitutie van lesgelden en/of examengeld mogelijk.

 

7.3. Bij ernstige gebeurtenissen zoals blijvende ziekte of invaliditeit zal de rijschool de openstaande gelden minus de administratiekosten terug betalen.

 

Art. 8. Aansprakelijkheid

 

8.1. De autorijschool is op de gebruikelijke wijze verzekerd voor deelname aan het verkeer. Bij een lesnemende persoon die nog niet in het bezit is van een wettelijk rijbewijs, geldt de instructeur als bestuurder. In het geval dat de lesnemende persoon al wel in het bezit is van een wettelijk rijbewijs, geldt de instructeur niet als bestuurder.

 

8.2. Er wordt les gegeven in of met lesvoertuigen waarvoor een verzekering is afgesloten met dekking voor de inzittende

 

8.3. De autorijschool is niet aansprakelijk voor kwijtraken van persoonlijke en/of waardevolle goederen voor, tijdens of na de les. De leerling draagt zelf zorg voor zijn spullen.

 

Art. 9. Geschillen

 

9.1. Alle geschillen tussen overeengekomen partijen die niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, zullen ter beslissing worden voorgelegd aan een bevoegde rechter te Zwolle.

 

9.2. Alle uit een geschil voortvloeiende kosten, komen voor rekening van de dager, tenzij de rechter in de uitspraak anders bepaald.